Panta's Office

mobile: +381 63 422 325

email: pantas.office@gmail.com

Priprema tendera za projekte finanasirane iz sredstava "Interreg-IPA Cross Border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme" radi se na osnovu plana nabavki (Project Procurement Plan- PPP) koji treba da pripremi vodeći partner u saradnji sa ostalim učesnicima. U planu su utvrđeni nazivi tenderskih procedura, vreme njihovopg raspisivanja, vrsta procedure, vrednost i sadržaj. Sadržaj svake tenderske procedure predstavlja skup srodnih budžetskih linija/pod linija koje predstavljaju troškove neophodne za izvršavanje jedne ili više projektnih aktivnosti.

Prema vrsti tenderske procedure u predviđenom iznosu utvrđuje se set dokumenata koji predstavljaju tenderski paket (tender dossier). Izbor dokumenata vrši se u skladu sa PRAG-om a ako za određeni program postoji i Project Implementation Manual (PIM) onda se primenjuju i pravila definisana u njemu.

Raspisivanje nabavki po PRAG procedurama podazumeva da je projekat odobren za finansiranje, da su jasno definisane aktivnosti, postoji plan redosleda sprovođenja aktivnosti, da su troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti uneti u odgovarajuće budžetske linije. Odmah po započinjanju projekta neophodno je napraviti Plan nabavki (Procurement Plan) koji grupiše budžetske linije po srodnosti odnosno omogućava da izabrani ugovarač pruži grupisane usluge, sprovede radove ili isporuči robu. Najčešći primer je pružanje usluga prevoza učesnika, organizacije prostora za njihov rad sa pratećom opremom i Internet vezama, hotelskog smeštaja (ukoliko je višednevni sastanak), obezbeđenom hranom i pićem za učesnike.

development and realization of  infrastructural of civil society oriented national and international projects, cooperation with all Business Support (BS) or Civil Society Organizations (CSO) in South-East Europe,